Thursday, September 15, 2005

Tee Design忙命之作

額外抽了半小時,趕著交稿
為甚麼提前至15號截稿呀...害我還以為時間尚早
趕得快要虛脫了,yuck!
只怪顧著剪片,唱甚麼"你唔愛我啦"....

Tee2 _FRONT
Tee2_BACK

Tee4_front
Tee4_back


Tee5 _front
Tee5 _back